Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Locsolási kedvezmény - részletek

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény és annak végrehajtását szabályozó 58/2013 (II.27.) Kormányrendeletben rögzítettek figyelembevételével a Szegedi Vízmű Zrt. a következők szerint biztosítja a locsolási kedvezményt felhasználói részére.

Kiknek jár?

A kedvezményezettek körébe tartoznak azon felhasználók, akik a tulajdonukban álló kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe. Sok kertes ingatlantulajdonos fúrt kút helyett a vételezett vezetékes vizet használja a konyhakert, a pázsit, a fák öntözésére, a kedvezmény tehát ténylegesen a locsolási célra használt vízfelhasználásra értendő.

Melyik időszakra vonatkozik?

A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú vízhasználatra a kedvezményt 6 hónapra, április 1-től szeptember 30-ig biztosítja, igazodva a leolvasási, számlázási ciklushoz. A kedvezmény nem vehető igénybe az Önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

Kell-e külön vízóra a kedvezmény igénybevételéhez?

A locsolási kedvezmény biztosításának és elszámolásának műszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton lévő kerti kifolyóra, vagy annak vezetékére szerelt hiteles, új mellékvízmérő,
melyet a víziközmű szolgáltató épít be, majd a felhasználótulajdonába kerül. A mellékmérőt a Szegedi Vízmű Zrt. leszerelést megakadályozó zárral látja el. A Szegedi Vízmű Zrt. előzetes számításai szerint kb. 30-40 ezer forintos egyszeri költség (mely tartalmazza a tervezést és a felszerelést is) terheli azokat a felhasználókat, akik igénybe kívánják venni a locsolási kedvezményt. Aki már szereltetett fel ilyen mérőt, annak az igénybejelentő kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy 2013. évben is igénybe kívánja venni ezen szolgáltatást. A bejelentése alapján a Szegedi Vízmű Zrt. szerelői helyszíni szemlével ellenőrzik a korábban felszerelt mérőt, rögzítik annak adatait ahhoz, hogy a számlázási rendszerbe ismét bekerüljön a vízmérő. 2013. évre a locsolási célú szolgáltatásra új megállapodást kell kötni. A mérő védelméről (mechanikai, fagyás, plombák) a felhasználónak kell gondoskodnia. A kedvezményes időszakon kívül a felhasználó kérheti a mérőóra le illetve felszerelését, melyet a szolgáltató díj ellenében végez el.

Mekkora a díjkedvezmény, mennyi a fizetendő díj?

A locsolási kedvezmény időszakában a mellékmérőn vagy az ivóvíz bekötő vezetékre telepített ikermérő által mért vízmennyiség után, locsolásra használt vízmennyiség után a felhasználónak nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Vagyis a felhasználó által fizetendő díj az igénybevétel időszakában a ténylegesen elfogyasztott víz díja és a többletleolvasási, számlázási feladatok díja, mely a megállapodásban kerül rögzítésre.

Milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?

  • A locsolási kedvezmény kérelmezőjének rendelkeznie kell a felhasználási helyre érvényes közüzemi szerződéssel. Az igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).
  • A kedvezmény igénybevételéhez a felhasználónakírásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok innen letölthetőek).A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azok, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.

 

Utóbbinak tartalmaznia kell:

  • a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,,
  • a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,,
  • az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát,

 

ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

  • Az ingatlannak rendelkeznie kell a Vízmű által hitelesített vízmérővel mért ivóvízbekötéssel, és szennyvízcsatornával.
  • A kedvezmény kérelmezőjének nem lehet 30 napon túli víz- és szennyvízelvezetési díj tartozása.

Hogyan történik a bírálat?

A Szegedi Vízmű Zrt. a benyújtott kérelmeket 15 napon belül - szükség esetén helyszíni szemle lefolytatásával - elbírálja, elutasítás esetén annak indokairól írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Az engedély alapján a szolgáltató a felhasználó írásos megrendelésétől számított 15 napon belül teljesíti a megbízást. A beépítés / és vagy a nyilvántartásba vétel díját a fogyasztónak a helyszínen kell megfizetnie, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2013. évben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni.

Kinek a kérelmét utasíthatja el a Vízmű?

A szolgáltató elutasíthatja azon felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

Mikor szüntethető meg a kedvezmény biztosítása?

Amennyiben a kedvezményes időszakban a felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Szegedi Vízmű Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza, a szolgáltató jogosult azonnali hatállyal visszavonni a kedvezményt.
Locsolási kedvezmény – formanyomtatványok itt elérhetőek.